• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Buy products

Pris: År: 125 kr

Gällivarekortet - familjemedlem***INFORMATION IN ENGLISH IS PROVIDED BELOW***Årskortet för familjemedlemmar får endast lösas av personer som tillhör samma hushåll (bor på samma adress) som någon som tidigare köpt ett årskort till fullpris. Generella reglerObservera att det även förekommer lokala regler och du därför måste se över fiskekortsbilagan: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.71fb782917684105d29151a/1608643995910/Gallivare_2021_TA_utskrift_.pdf  • På begäran av polis, tull, tillsynsman eller Länsstyrelsens personal skall fiskekort, fiskekortsbilaga och godkänd legitimation uppvisas.• Fisket får inte störa renskötseln.• Stugor och kåtor får inte användas utan tillstånd.• Fiskekortsbilagan skall ovillkorligen medföras vid fisket.• Fiskekortet ger rätt till fiske med ett fiskespö (utrustat med en lina och högst tre krokar) per person i upplåtna vatten. Andra bestämmelser gäller i länets trollingsjöar (se karta). •  Det är tillåtet att sammanlagt ta upp och behålla högst 5 öringar och harrar per fiskare och dag (exempel: antingen 5 harrar eller 2 harrar och 3 öringar). •  Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla fisk är: 35 cm för harr; 35 cm för öring; 50 cm för lax. Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets. •  I Kalix-, Lina- och Kaitumälven är det tillåtet att behålla högst en öring per fiskare och dag i storleken 35-45 cm enligt fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37). All öring som är större eller mindre än detta mått skall ovillkorligen återutsättas. Harrfiske är förbjudet i dessa vattendrag under perioden 15 april t.o.m. 10 juni (FIFS 2004:37). •  Med syfte att skydda ungstadierna av laxartade fiskar är fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk och liknande) förbjudet i strömmande vatten. Eventuella undantag framgår av fiskekortsbilagorna.•  För att skydda öringen i samband med lek är fiske efter öring förbjudet i strömmande vatten mellan 1 september och 14 oktober. Öring som fångas under denna period skall ovillkorligen släppas tillbaka, oavsett storlek och oavsett om fisken är skadad eller ej. • Sumpning av fisk är inte tillåtet.•  Vid fiske i Kalix- och Kaitumälven är det förbjudet att avliva honlax. Anledningen är honornas stora reproduktionsvärde. Laxfiske är förbjudet mellan 1 september och 31 december. •  För att skydda harren i samband med lek är fiske efter harr förbjudet mellan 10 maj och 10 juni i Gällivare, Jokkmokks och Arjeplogs kommun samt mellan 15 maj och 15 juni i Kiruna kommun. Harr som fångas under denna period ska ovillkorligen släppas tillbaka, oavsett storlek och oavsett om fisken är skadad eller ej. •  Fiske från båt i Kaitumälven är ej tillåtet. •  För att begränsa fångstuttaget i mindre vattendrag är pimpelfiske i strömmande vatten och sel förbjudet i samtliga vattendrag utom huvudälvarna (Pite-, Kalix- och Torneälven). Med sel menas lugnvattenområden kortare än 1 km och en högsta bredd mindre än 200 m.  Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i.Förutom ovan nämnda regler gäller Fiskelagen (1993:787) samt Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som grundläggande regelverk. I de delar av vattendragen som ligger nedanför de definitiva vandringshindren (dvs. den laxförande sträckan) gäller dessutom fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37).I egenskap av förvaltare av statens vatten ovan odlingsgränsen äger Länsstyrelsen rätt att besluta om ytterligare regler. Gällivare license – family memberThis product is only available to customers that accompany household members with a fully priced (1 year) fishing permit.General rulesThis fishing permit gives you access to many state-owned waters, but remember that fishing rules may vary locally and that some waters are privately owned. All fishing rules are explained in the brochure/map that accompanies your permit. All brochures/maps are also available free online: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.71fb782917684105d291543/1608644416066/Gallivare_2021_TA_utskrift_EN.pdf • The fishing permit is not valid without the brochure/map that accompanies it (see link above).• Fishing permits are personal and valid only if the details printed on the license are accurate.• Children (15 years old or younger) are allowed to accompany permit holders free of charge.• The fishing permit and brochure/map must be made available to police, customs, and fishery control officers upon inspection, along with documents (personal ID or passport) that confirm the identity of the permit holder.• Fishing is forbidden if it interferes with reindeer husbandry.• Do not use cottages and sámi cots without permission.• Permit holders are allowed to use one fishing rod (line equipped with three hooks maximum) per angler. Other rules are enforced in trolling lakes (see map).• There’s a daily limit on the number of salmonid fish you can keep. Catch limit (trout and grayling): 5 fish in total, e.g. 2 trout and 3 grayling.• If you want to keep your catch, salmonid fish must be of a certain size (minimum length): grayling (0.35 m), trout ( 0.35 m), and salmon (0.5 m). Captured fish are measured from the tip of the snout to the end of the tail.• There are additional restrictions in three rivers, i.e. Kalixälven, Linaälven, and Kaitumälven. In these waters anglers are only allowed to keep one trout per day with a minimum length of 0.35 m and a maximum length of 0.45 m (FIFS 2004:37). Grayling fishing is also forbidden from the 15th of April until 10th of June (FIFS 2004:37).• It is forbidden to use live bait (worms, insect larvae, crustaceans, fish etc.) in streams and rivers. If there are exceptions it is stated in your fishing permit. These rules have been enforced to protect juvenile salmonids (grayling, trout, and salmon).• To ensure the sustainability of fish  populations, trout fishing is not allowed in streams and rivers during spawning, i.e. from the 1st of September until the 14th of October. If you catch a trout by accident you must release it even if it is within the size limits or injured.• It is forbidden to confine fish or to restrict their movements in order to keep them alive until consumption or until bigger fish are caught.• In two rivers, i.e. Kalixälven and Kaitumälven, you are not allowed to kill female salmon. All females must be released because of their disproportionate effects on the reproductive success of salmon populations. Salmon fishing is forbidden from the 1st of September until the 31st of December.• Grayling fishing is forbidden between the 10th of May and the 10th of June in three municipalities; Arjeplog, Jokkmokk, and Gällivare, and between the 15th of May and 15th of June in Kiruna municipality. Restrictions are enforced to protect the grayling during spawning. If you catch a grayling by accident during this period you must release it even if it is within the size limits or injured.• Fishing is not allowed from boats in the Kaitum River, i.e.  Kaitumälven.• To protect fish populations from overexploitation, ice fishing is forbidden in all rivers apart from Piteälven, Kalixälven, and Torneälven. Ice fishing is also prohibited in streams and lake-like (wide and slow-flowing) segments of rivers other than Piteälven, Kalixälven, and Torneälven. Wide and slow-flowing sections are considered ‘lake-like’ when the maximum width equals <200 m and the length equals <1 km.Please remember that you alone are responsible for making informed decisions. Before you go fishing make sure that you understand all local rules and restrictions. Additional restrictions can be enforced by the County Administrative Board of Norrbotten.Regulatory framework (relevant laws and regulations): • Fiskelagen (1993:787).  • Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. •  Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37).If you have any questions about current fishing rules,  please contact: Länsstyrelsen i Norrbottens län (in English:  County  Administrative Board of Norrbotten) SE-971 86 Luleå, Sweden Telephone: +46 (0) 10 225 50 00 E-mail: norrbotten@lansstyrelsen.se  Website: www.lansstyrelsen.se/norrbotten 

Skriv inn en eller flere e-postadresser