• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Buy products

Prices: 1 beaivvi: 80 kr, 2 beaivvi: 160 kr, 3 beaivvi: 160 kr, 4 beaivvi: 240 kr, 5 beaivvi: 320 kr, 6 beaivvi: 320 kr, 7 beaivvi: 320 kr

Från 10 augusti - 30 sept 2020 kommer Statkraft Sverige AB att bedriva reparationsarbeten i Långsån vid Tvärån. Under projekttiden kommer arbeten med maskiner samt gjutningsarbeten att bedrivas i och invid vattendraget. Pågår måndagar – fredagar.

Med sportfiske menas krokfiske med ett spö från hand.Fisketillståndet är personligt och får inte överlåtas. Barn upp till 18 år fiskar utan kostnad i sällskap med målsman som har fiskekort.Fisketillståndet skall medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll.Fiske med mask är tillåtet i selen (lugna vattenpartier) men ej i forsarna.Rom eller levande fisk får ej användas som bete vid fiske eller i annat sammanhang.Död fisk får endast användas som bete ifall den fångats i samma vattendrag.Minimimått för att ta till vara fångad öring är 25 cm, måttet räknas från fiskens nos

till stjärtfenans yttersta spets.Hänsyn till den känsliga fjällnaturen ska alltid iakttas. Dessutom uppmanas till varsamhet med

eld och undvik nedskärpning inom området.Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter ska fiskare följa gängse regler. Skotertrafik i plant- och

ungskog är förbjuden.Visa alltid hänsyn till Rennäring och annan näringsverksamhet inom området.

Velg område og legg til en eller flere e-postadresser